Česky English Deutsch

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání, formuláře

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Úřadě městyse Kunvald v úředních dnech a hodinách:

  pondělí  8:00 - 12:00   12:30 - 17:00
  středa  8:00 - 12:00   12:30 - 17:00
 2. Telefonické podání: +420 465 619 160
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@kunvald.info, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Úřad městyse Kunvald, Kunvald 40, 561 81 Kunvald

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na úřadu městyse v úředních dnech a hodinách:

pondělí  8:00 - 12:00   12:30 - 17:00
středa  8:00 - 12:00   12:30 - 17:00

Telefonické podání: +420 465 619 160
Poštou na adresu Úřad městyse Kunvald, Kunvald 40, 561 81 Kunvald
Elektronicky na e-mail: obec@kunvald.info (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 5sfa3h2
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti úřadu městyse či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu úřadu městyse (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

O odvolání rozhoduje:

 • úřad městyse- jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že úřad městyse není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 200 Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 3 Kč/ks
- oboustranně formát A4 6 Kč/ks
- jednostranně formát A3 6 Kč/ks
- oboustranně formát A3 12 Kč/ks
- kompaktní disk (CD) 15 Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie) neuplatňujeme
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů (poštovné a balné)

Formuláře

Formuláře úřadu městyse