Česky English Deutsch

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Společenský život > Sportoviště

Sportoviště

I. Obecná ustanovení

 • Městys Kunvald je vlastníkem a provozovatelem sportoviště (oplocená umělá plocha) ve sportovním areálu „pod Kampeličkou“.
 • Sportoviště (oplocená umělá plocha) je přizpůsobeno a smí být využíváno k následujícím sportům: tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, florbal.
 • Provozovatel není zodpovědný za případné úrazy související a vzniklé při činnosti uživatelů a návštěvníků sportoviště - hra a užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí.
 • Provozovateli neplynou z případných úrazů žádné povinnosti, závazky či plnění.
 • Městys Kunvald stanovil správce sportoviště (čl. III Provozního řádu).
 • Využívat sportoviště může každý, kdo zaplatil předem příslušnou částku dle ceníku (čl. VI. Provozního řádu) a dbá pokynů správce sportoviště.
 • Dětem do 15 let je vstup na sportoviště povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Vstup na sportoviště je povolen výhradně ve sportovní obuvi bez ostrých kolíků a v obuvi s podrážkou, která nezanechává tmavé otisky nebo šmouhy.
 • Jakékoli přestupky proti tomuto provoznímu řádu budou řešeny provozovatelem (Obcí Kunvald), vždy ve spolupráci se správcem sportoviště.
 • Základní škola Kunvald může využívat sportoviště pro výuku v hodinách tělocviku a činnosti školních sportovních kroužků bezplatně. Žáci budou na sportovišti vždy v doprovodu pedagoga, nebo určeného vedoucího kroužku. Provozovatel a správce sportoviště obdrží od ředitelky ZŠ přesný rozpis hodin, kdy bude škola sportoviště využívat. Jakékoli změny oznámí vždy ještě před jejich uskutečněním.

II. Povinnosti uživatelů sportovního areálu.

 • Uživatelé jsou povinni řídit se tímto provozním řádem, dodržovat jej a dbát pokynů správce.
 • Na vyžádání správce předloží uživatel sportoviště platný doklad k ověření jeho totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas), a to především z důvodu kontroly využití (nepřenosnosti) ročního předplatného.
 • Uživatelé jsou povinni zdržet se všech činností, které by zapříčinily poškození povrchu, sportovního vybavení a ostatního zařízení sportoviště, zvláště: nosit skleněné obaly na sportoviště, kouřit na sportovišti, konzumovat na sportovišti alkohol a vstupovat na sportoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 • Uživatelé sportoviště jsou povinni v případě jakéhokoli poškození povrchu, sportovního vybavení nebo zařízení sportoviště nahlásit tuto skutečnost okamžitě a neprodleně správci, který s uživatelem vždy sepíše krátký zápis s uvedením data, hodiny a podrobným popisem poškození. Zápis bude podepsán správcem a uživatelem a bude sloužit jako doklad k uplatnění případné škody na uživateli. Pokud uživatel, který poškození způsobil odmítne zápis podepsat, požádá správce dalšího svědka, případně pozve pověřeného zástupce provozovatele.

III. Správce sportoviště.

 • Správce sportoviště stanoví provozovatel (Městys Kunvald) na základě schválení zastupitelstva obce.
 • Správce sportoviště je pověřen provozovatelem vybíráním plateb za užití sportoviště (dle čl. VI. Provozního řádu), rovněž je možné u něj získat permanentku. Správce za platbu vydá vždy platný účetní doklad.
 • Správce sportoviště je oprávněn vykázat ze sportoviště či nevpustit na sportoviště osoby, které porušují povinnosti uživatelů areálu uvedené v článku II. tohoto provozního řádu.

IV. Kontrola provozu.

 • Kontrolou dodržování tohoto provozního řádu jsou pověřeni: starosta a místostarosta obce, předseda stavebního výboru.
 • Kontrolou správnosti vybírání poplatků jsou pověřeni: starosta a místostarosta, účetní, předseda finančního výboru.

V. Provozní doba.

O vstupu na sportoviště je nutno se vždy dohodnout se správcem sportoviště. Zde stanovená provozní doba omezuje pouze maximální možnost užívání sportoviště. Sportoviště lze užívat pro tzv. „letní sporty“ v podzimních a jarních měsících pouze, pokud na něm neleží sněhová pokrývka.

Správce Jiří Trejtnar, pivnice Na Salaši, telefon: +420 605 924 055.

Provozní doba:

Září – říjen, duben – červen pondělí – pátek 12 – 22 hod
  sobota – neděle 10 – 22 hod
Červenec – srpen pondělí – neděle 9 – 22 hod

Jakékoli změny provozní doby je nutno dohodnout vždy se správcem.

VI. Ceník

 • Tenis a ostatní sporty do 4 hráčů: cena za hodinu: 60,- Kč
 • Roční permanentka: 2.000,- Kč(1 držitel permanentky + max. 3 spoluhráči)
 • Kolektivní sporty: volejbal, basketbal, nohejbal, florbal (více než 4 hráči) cena za hodinu: 90,- Kč
 • Osvětlení umělé plochy: cena za hodinu: 40,- Kč

Půjčovné sportovního náčiní:

 • míče na kolektivní sporty: 10,- Kč/ks
 • míčky na tenis - sada: 10,- Kč
 • tenisová raketa: 10,- Kč/ks

Hrací hodina začíná vždy v celou hodinu, změna je možná pouze po dohodě se správcem.
V případě využití umělého osvětlení bude ke stanovené ceně za využití sportoviště připočítána cena za osvětlení umělé plochy stanovená v tomto ceníku (s výjimkou bruslení při umělém osvětlení, kdy je poměrná část nákladů na osvětlení již zahrnuta v ceně.

Tento provozní řád včetně ceníku byl schválen Zastupitelstvem obce Kunvald dne 13.7. 2006 a je platný od 1.1. 2007 do odvolání a vydání nového provozního řádu.